7 references to IsCharData
System.Xml (7)
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriter.cs (1)
539if ( checkCharacters && !xmlCharType.IsCharData( ch ) ) {
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriterAsync.cs (1)
361if ( checkCharacters && !xmlCharType.IsCharData( ch ) ) {
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
5397if ( xmlCharType.IsCharData( ps.chars[ps.charPos] ) ) { 6573if ( !xmlCharType.IsCharData(ch) &&
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (1)
3447if ( xmlCharType.IsCharData( ps.chars[ps.charPos] ) ) {
System\Xml\Core\XmlUtf8RawTextWriter.cs (1)
475if ( checkCharacters && !xmlCharType.IsCharData( ch ) ) {
System\Xml\Core\XmlUtf8RawTextWriterAsync.cs (1)
339if ( checkCharacters && !xmlCharType.IsCharData( ch ) ) {