2 references to EmptyUnity
mscorlib (2)
system\empty.cs (1)
37UnitySerializationHolder.GetUnitySerializationInfo(info, UnitySerializationHolder.EmptyUnity, null, null);
system\unityserializationholder.cs (1)
230case EmptyUnity: