5 references to FlushAsync
mscorlib (1)
system\io\streamwriter.cs (1)
857await stream.FlushAsync().ConfigureAwait(false);
System (2)
net\System\Net\WebSockets\WebSocketBase.cs (1)
1785await m_WebSocket.m_InnerStream.FlushAsync().SuppressContextFlow();
net\System\Net\WebSockets\WebSocketHelpers.cs (1)
142await response.OutputStream.FlushAsync().SuppressContextFlow();
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriterAsync.cs (1)
483await stream.FlushAsync().ConfigureAwait(false);
System\Xml\Core\XmlUtf8RawTextWriterAsync.cs (1)
451await stream.FlushAsync().ConfigureAwait(false);