19 writes to charLeftOver
mscorlib (19)
system\text\asciiencoding.cs (2)
647encoder.charLeftOver = (char)0; 741encoder.charLeftOver = (char)0;
system\text\dbcscodepageencoding.cs (1)
767encoder.charLeftOver = (char)0;
system\text\encoderfallback.cs (1)
191this.encoder.charLeftOver = ch;
system\text\encodernls.cs (1)
78this.charLeftOver = (char)0;
system\text\encoding.cs (1)
1698encoderNls.charLeftOver = charLeftOver;
system\text\gb18030encoding.cs (1)
408encoder.charLeftOver = charLeftOver;
system\text\isciiencoding.cs (2)
332encoder.charLeftOver = (char)0; 774charLeftOver = (char)0;
system\text\iso2022encoding.cs (4)
621encoder.charLeftOver = (char)0; 766encoder.charLeftOver = (char)0; 930encoder.charLeftOver = (char)0; 1882charLeftOver = (char)0;
system\text\latin1encoding.cs (2)
267encoder.charLeftOver = (char)0; 382encoder.charLeftOver = (char)0;
system\text\sbcscodepageencoding.cs (2)
529encoder.charLeftOver = (char)0; 642encoder.charLeftOver = (char)0;
system\text\unicodeencoding.cs (1)
1132encoder.charLeftOver = charLeftOver;
system\text\utf32encoding.cs (1)
747encoder.charLeftOver = highSurrogate;
23 references to charLeftOver
mscorlib (23)
system\text\asciiencoding.cs (2)
424charLeftOver = encoder.charLeftOver; 565charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\dbcscodepageencoding.cs (2)
554charLeftOver = encoder.charLeftOver; 657charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\encodernls.cs (2)
55info.AddValue("charLeftOver", this.charLeftOver); 288return (this.charLeftOver != (char)0);
system\text\gb18030encoding.cs (1)
281charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\isciiencoding.cs (3)
198if (encoder.charLeftOver > 0) 200buffer.Fallback(encoder.charLeftOver); 785return (this.charLeftOver != (char)0 || this.currentCodePage != this.defaultCodePage);
system\text\iso2022encoding.cs (5)
426char charLeftOver = encoder.charLeftOver; 670char charLeftOver = encoder.charLeftOver; 774if (!encoder.MustFlush || encoder.charLeftOver != (char)0) 819char charLeftOver = encoder.charLeftOver; 1893return (this.charLeftOver != (char)0 ||
system\text\latin1encoding.cs (2)
81charLeftOver = encoder.charLeftOver; 198charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\sbcscodepageencoding.cs (2)
322charLeftOver = encoder.charLeftOver; 446charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\unicodeencoding.cs (2)
468charLeftOver = encoder.charLeftOver; 755charLeftOver = encoder.charLeftOver;
system\text\utf32encoding.cs (2)
452highSurrogate = encoder.charLeftOver; 582highSurrogate = encoder.charLeftOver;