1 write to m_CoreResponseData
System (1)
net\System\Net\HttpWebResponse.cs (1)
511m_CoreResponseData = coreData;
1 reference to m_CoreResponseData
System (1)
net\System\Net\HttpWebResponse.cs (1)
97get { return m_CoreResponseData; }