4 references to CopyChildren
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlAttribute.cs (1)
52attr.CopyChildren( doc, this, true );
System\Xml\Dom\XmlDocumentFragment.cs (1)
106clone.CopyChildren( doc, this, deep );
System\Xml\Dom\XmlElement.cs (1)
66element.CopyChildren( doc, this, deep );
System\Xml\Dom\XmlUnspecifiedAttribute.cs (1)
30attr.CopyChildren( doc, this, true );