3 writes to OutputMethod
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XmlAutoDetectWriter.cs (1)
365this.writerSettings.OutputMethod = outMethod;
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriter.cs (1)
215settings.OutputMethod = outputMethod;
System\Xml\Core\XmlUtf8RawTextWriter.cs (1)
172settings.OutputMethod = outputMethod;
16 references to OutputMethod
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\Xslt\XsltLoader.cs (4)
647if (settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Html && output.IndentPrec == Output.NeverDeclaredPrec) { 652settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Xml ? "text/xml" : 653settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Html ? "text/html" : 654settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Text ? "text/plain" : null;
System.Xml (12)
System\Xml\Core\QueryOutputWriter.cs (2)
41if (settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Xml) { 66else if (settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Html) {
System\Xml\Core\QueryOutputWriterV1.cs (2)
43if (settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Xml) { 81else if (settings.OutputMethod == XmlOutputMethod.Html) {
System\Xml\Core\XmlAutoDetectWriter.cs (1)
35Debug.Assert(writerSettings.OutputMethod == XmlOutputMethod.AutoDetect);
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriter.cs (1)
125outputMethod = settings.OutputMethod;
System\Xml\Core\XmlUtf8RawTextWriter.cs (1)
111outputMethod = settings.OutputMethod;
System\Xml\Core\XmlWriterSettings.cs (5)
501switch (this.OutputMethod) { 531switch (this.OutputMethod) { 562if (this.OutputMethod != XmlOutputMethod.AutoDetect) { 598switch (this.OutputMethod) { 627if (this.OutputMethod != XmlOutputMethod.AutoDetect) {