2 references to ClassSupportsDelayedInit
System.Configuration (2)
System\Configuration\BaseConfigurationRecord.cs (1)
586if (ClassFlags[ClassSupportsDelayedInit] && Host.IsInitDelayed(this)) {
System\Configuration\RuntimeConfigurationRecord.cs (1)
42| ClassSupportsDelayedInit);