2 references to VerifyAndGetNonEmptyStringAttribute
System.Configuration (2)
System\Configuration\BaseConfigurationRecord.cs (2)
2353xmlUtil.VerifyAndGetNonEmptyStringAttribute(ExceptionAction.Local, out typeName); 2444xmlUtil.VerifyAndGetNonEmptyStringAttribute(ExceptionAction.Local, out typeName);