1 reference to KEYWORD_XMLNS
System.Configuration (1)
System\Configuration\BaseConfigurationRecord.cs (1)
2280case KEYWORD_XMLNS: