2 references to TypedByRef
System.AddIn (2)
System\Addin\MiniReflection\TypeInfo.cs (2)
579else if (sig[i] == (byte) CorElementType.TypedByRef) i++; 620case CorElementType.TypedByRef: