2 writes to Bias
mscorlib (2)
microsoft\win32\win32native.cs (2)
310Bias = tzi.Bias; 346Bias = BitConverter.ToInt32(bytes, 0);
6 references to Bias
mscorlib (6)
system\timezoneinfo.cs (6)
1370if (timeZoneInformation.Bias == defaultBaseUtcOffset) 1382new TimeSpan(0, defaultBaseUtcOffset - timeZoneInformation.Bias, 0)); // Bias delta is all what we need from this rule 1409new TimeSpan(0, defaultBaseUtcOffset - timeZoneInformation.Bias, 0)); 2457return timeZone.Bias == registryTimeZoneInfo.Bias 2798if (!TryCreateAdjustmentRules(id, defaultTimeZoneInformation, out adjustmentRules, out e, defaultTimeZoneInformation.Bias)) { 2815new TimeSpan(0, -(defaultTimeZoneInformation.Bias), 0),