1 reference to UtcTicks
mscorlib (1)
system\stubhelpers.cs (1)
522Int64 managedUtcTicks = managedDTO.UtcTicks;