1 write to m_strFullQualName
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
1101m_strFullQualName = TypeNameBuilder.ToString(this, TypeNameBuilder.Format.FullName);
2 references to m_strFullQualName
mscorlib (2)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (2)
1100if (m_strFullQualName == null) 1103return m_strFullQualName;