1 instantiation of TypeResolveHandler
mscorlib (1)
system\runtime\interopservices\typelibconverter.cs (1)
134TypeResolveHandler typeResolveHandler = new TypeResolveHandler(modBldr, notifySink);
1 reference to TypeResolveHandler
mscorlib (1)
system\runtime\interopservices\typelibconverter.cs (1)
134TypeResolveHandler typeResolveHandler = new TypeResolveHandler(modBldr, notifySink);