1 reference to DefinePInvokeMethod
mscorlib (1)
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (1)
1566return m_moduleData.m_globalTypeBuilder.DefinePInvokeMethod(name, dllName, entryName, attributes, callingConvention, returnType, parameterTypes, nativeCallConv, nativeCharSet);