1 write to m_resWriterList
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (1)
47m_resWriterList = new List<ResWriterData>();
7 references to m_resWriterList
mscorlib (7)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
2028size = m_assemblyData.m_resWriterList.Count; 2035tempRes = (ResWriterData)m_assemblyData.m_resWriterList[i];
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (5)
70m_resWriterList.Add(resData); 276int size = m_resWriterList.Count; 280ResWriterData resWriter = m_resWriterList[i]; 360size = m_resWriterList.Count; 363ResWriterData resWriter = m_resWriterList[i];