1 write to s_invokeAsyncCallback
mscorlib (1)
system\io\stream.cs (1)
694if (invokeAsyncCallback == null) s_invokeAsyncCallback = invokeAsyncCallback = InvokeAsyncCallback; // benign ----
1 reference to s_invokeAsyncCallback
mscorlib (1)
system\io\stream.cs (1)
693var invokeAsyncCallback = s_invokeAsyncCallback;