1 write to s_cachedPreparedType3
mscorlib (1)
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
109else if (s_cachedPreparedType3 == null) s_cachedPreparedType3 = type;
2 references to s_cachedPreparedType3
mscorlib (2)
system\threading\synchronizationcontext.cs (2)
101s_cachedPreparedType3 != type && 109else if (s_cachedPreparedType3 == null) s_cachedPreparedType3 = type;