1 instantiation of SymCustomAttr
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
917m_symCustomAttrs.Add(new SymCustomAttr(name, data));
3 references to SymCustomAttr
mscorlib (3)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (3)
317foreach(SymCustomAttr symCustomAttr in m_symCustomAttrs) 881private List<SymCustomAttr> m_symCustomAttrs; 915m_symCustomAttrs = new List<SymCustomAttr>();