2 writes to _inputEncoding
mscorlib (2)
system\console.cs (2)
556_inputEncoding = Encoding.GetEncoding((int) cp); 583_inputEncoding = (Encoding) value.Clone();
5 references to _inputEncoding
mscorlib (5)
system\console.cs (5)
547if (null != _inputEncoding) 548return _inputEncoding; 552if (null != _inputEncoding) 553return _inputEncoding; 557return _inputEncoding;