1 reference to CheckPropertyNameClash
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\dynamicpropertyholder.cs (1)
34CheckPropertyNameClash(prop.Name, _props, _numProps);