17 implementations of ToByte
mscorlib (17)
system\boolean.cs (1)
251byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\byte.cs (1)
204byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\char.cs (1)
449byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\datetime.cs (1)
1594byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\dbnull.cs (1)
63byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\decimal.cs (1)
1217byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\double.cs (1)
318byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\enum.cs (1)
970byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider)
system\int16.cs (1)
217byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\int32.cs (1)
190byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\int64.cs (1)
169byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\sbyte.cs (1)
225byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\single.cs (1)
288byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\string.cs (1)
3380byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\uint16.cs (1)
192byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\uint32.cs (1)
174byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
system\uint64.cs (1)
169byte IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider) {
12 references to ToByte
mscorlib (8)
system\convert.cs (6)
227return v.ToByte(provider); 284return value.ToByte(provider); 355return ic.ToByte(provider); 709return value == null? (byte)0: ((IConvertible)value).ToByte(null); 713return value == null? (byte)0: ((IConvertible)value).ToByte(provider); 802return ((IConvertible)value).ToByte(null);
system\variant.cs (2)
480v = new Variant(ic.ToByte(provider)); 656v = new Variant(iv.ToByte(provider));
System.AddIn.Contract (1)
System\Addin\Contract\RemoteArgument.cs (1)
163byteToUse = convertibleValue.ToByte(null);
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Common\ByteStorage.cs (2)
176value = ((IConvertible)value).ToByte(FormatProvider); 205values[record] = ((IConvertible)value).ToByte(FormatProvider);
fx\src\data\System\Data\Common\SQLConvert.cs (1)
578return ((IConvertible)(string)value).ToByte(formatProvider);