2 references to KeyValuePairMarshaler
mscorlib (2)
system\stubhelpers.cs (2)
857nativeBuffer[i] = KeyValuePairMarshaler.ConvertToNative<K, V>(ref managedArray[i]); 931managedArray[i] = KeyValuePairMarshaler.ConvertToManaged<K, V>(nativeBuffer[i]);