3 references to EncodedType
mscorlib (3)
system\reflection\customattribute.cs (3)
565if (m_namedParams[i].EncodedArgument.CustomAttributeType.EncodedType != CustomAttributeEncoding.Undefined) 573if (m_namedParams[i].EncodedArgument.CustomAttributeType.EncodedType != CustomAttributeEncoding.Undefined) 849CustomAttributeEncoding encodedType = encodedArg.CustomAttributeType.EncodedType;