1 reference to AddFile
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1953mBuilder.m_moduleData.FileToken = AddFile(GetNativeHandle(), mBuilder.m_moduleData.m_strFileName);