2 writes to m_publicComTypeList
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (2)
456m_publicComTypeList = new Type[m_iInitialSize]; 462m_publicComTypeList = tempTypeList;
5 references to m_publicComTypeList
mscorlib (5)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1967type = m_assemblyData.m_publicComTypeList[i];
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (4)
430m_publicComTypeList[m_iPublicComTypeCount] = type; 454if (m_publicComTypeList == null) 458if (m_iPublicComTypeCount == m_publicComTypeList.Length) 461Array.Copy(m_publicComTypeList, tempTypeList, m_iPublicComTypeCount);