1 reference to GetOnDiskAssemblyModuleBuilder
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1876onDiskAssemblyModule = GetOnDiskAssemblyModuleBuilder();