6 references to ToUpper
mscorlib (6)
system\io\pathinternal.cs (6)
301&& char.ToUpper(path[4]) == 'U' 302&& char.ToUpper(path[5]) == 'N' 303&& char.ToUpper(path[6]) == 'C' 314&& char.ToUpper(path[4]) == 'U' 315&& char.ToUpper(path[5]) == 'N' 316&& char.ToUpper(path[6]) == 'C'