2 references to GetEncoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
700return (GetEncoding(EncodingTable.GetCodePageFromName(name), encoderFallback, decoderFallback));
System (1)
net\System\Net\HttpListenerRequestUriBuilder.cs (1)
54ansiEncoding = Encoding.GetEncoding(0, new EncoderExceptionFallback(), new DecoderExceptionFallback());