1 reference to RegFlushKey
mscorlib (1)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
264Win32Native.RegFlushKey(hkey);