1 write to m_retParam
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
875m_retParam = new ParameterBuilder(this, 0, 0, null);
2 references to m_retParam
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (2)
873if (m_retParam == null) 878m_retParam.SetMarshal(unmanagedMarshal);