1 write to _LoadedAssembly
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
108_LoadedAssembly = loadedAssembly;
1 reference to _LoadedAssembly
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
102return _LoadedAssembly;