1 write to utf8Encoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
1549if (utf8Encoding == null) utf8Encoding = new UTF8Encoding(true);
2 references to utf8Encoding
mscorlib (2)
system\text\encoding.cs (2)
1549if (utf8Encoding == null) utf8Encoding = new UTF8Encoding(true); 1550return utf8Encoding;