3 references to InitCustomAttributeType
mscorlib (3)
system\reflection\customattribute.cs (3)
378m_ctorParams[i] = new CustomAttributeCtorParameter(InitCustomAttributeType((RuntimeType)parameters[i].ParameterType)); 385fields[i].Name, CustomAttributeEncoding.Field, InitCustomAttributeType((RuntimeType)fields[i].FieldType)); 388properties[i].Name, CustomAttributeEncoding.Property, InitCustomAttributeType((RuntimeType)properties[i].PropertyType));