1 reference to GetSigOfMethodDef
mscorlib (1)
system\reflection\mdimport.cs (1)
577return GetSigOfMethodDef(token);