2 writes to _TypeResolve
mscorlib (2)
system\appdomain.cs (2)
240_TypeResolve += value; 249_TypeResolve -= value;
1 reference to _TypeResolve
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
3142ResolveEventHandler eventHandler = _TypeResolve;