2 references to PostalCode
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Metadata\DisplayClaim.cs (2)
42map.Add(ClaimTypes.PostalCode, SR.GetString(SR.PostalCodeText)); 68map.Add(ClaimTypes.PostalCode, SR.GetString(SR.PostalCodeDescription));