3 writes to hundredNanoSecond
mscorlib (3)
system\datetime.cs (3)
1112hundredNanoSecond = 0; 1130hundredNanoSecond = 0; 1181time.hundredNanoSecond = fileTime % TicksPerMillisecond;
1 reference to hundredNanoSecond
mscorlib (1)
system\datetime.cs (1)
1209ticks += time.hundredNanoSecond;