4 references to ResWriterData
mscorlib (4)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
1072m_assemblyData.AddResWriter( new ResWriterData( resWriter, null, name, fileName, fullFileName, attribute) ); 1164m_assemblyData.AddResWriter( new ResWriterData( null, null, name, fileName, fullFileName, attribute) );
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (2)
1323ResWriterData resWriterData = new ResWriterData( resWriter, stream, name, String.Empty, String.Empty, attribute); 1374ResWriterData resWriterData = new ResWriterData( null, stream, name, String.Empty, String.Empty, attribute);