1 reference to InternalGetComSlotForMethodInfo
mscorlib (1)
system\runtime\interopservices\marshal.cs (1)
2309return InternalGetComSlotForMethodInfo((IRuntimeMethodInfo)m);