1 write to srvIdentity
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
411srvIdentity = hndSrvIdentity;
1 reference to srvIdentity
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
416return srvIdentity;