1 write to DenySetInstance
mscorlib (1)
system\security\securityexception.cs (1)
318DenySetInstance = deny;