2 writes to m_entryPointModule
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
1638m_assemblyData.m_entryPointModule = tmpMB; 1640m_assemblyData.m_entryPointModule = GetModuleBuilder((InternalModuleBuilder)tmpModule);
7 references to m_entryPointModule
mscorlib (7)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (7)
1642MethodToken entryMethodToken = m_assemblyData.m_entryPointModule.GetMethodToken(entryMethod); 1643m_assemblyData.m_entryPointModule.SetEntryPoint(entryMethodToken); 2059int entryPoint = (m_assemblyData.m_entryPointModule != null) ? m_assemblyData.m_entryPointModule.m_moduleData.FileToken : 0; 2074if (m_assemblyData.m_entryPointModule != null && m_assemblyData.m_entryPointModule != assemblyModule) 2075assemblyModule.SetEntryPoint(new MethodToken(m_assemblyData.m_entryPointModule.m_moduleData.FileToken));