1 reference to AssemblyBuilderData
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
437m_assemblyData = new AssemblyBuilderData(m_internalAssemblyBuilder,