1 reference to FakeNameSeparatorString
mscorlib (1)
system\runtime\serialization\serializationfieldinfo.cs (1)
47m_serializationName = String.Concat(namePrefix, FakeNameSeparatorString, m_field.Name);