1 write to s_InternalSyncObject
mscorlib (1)
system\text\encoderbestfitfallback.cs (1)
79Interlocked.CompareExchange<Object>(ref s_InternalSyncObject, o, null);
2 references to s_InternalSyncObject
mscorlib (2)
system\text\encoderbestfitfallback.cs (2)
76if (s_InternalSyncObject == null) 81return s_InternalSyncObject;