3 references to Synchronize
mscorlib (3)
system\io\filestream.cs (1)
781|| (useRights && ((fileSystemRights & FileSystemRights.Synchronize) != 0)
system\security\accesscontrol\filesecurity.cs (2)
190fileSystemRights |= FileSystemRights.Synchronize; 195fileSystemRights &= ~FileSystemRights.Synchronize;