3 writes to Prev
mscorlib (3)
system\threading\SemaphoreSlim.cs (3)
658task.Prev = m_asyncTail; 678if (task.Next != null) task.Next.Prev = task.Prev; 685task.Next = task.Prev = null;
5 references to Prev
mscorlib (5)
system\threading\SemaphoreSlim.cs (5)
675bool wasInList = m_asyncHead == task || task.Prev != null; 678if (task.Next != null) task.Next.Prev = task.Prev; 679if (task.Prev != null) task.Prev.Next = task.Next; 681if (m_asyncTail == task) m_asyncTail = task.Prev;