2 references to InternalEncoderBestFitFallback
mscorlib (2)
system\text\encoding.cs (2)
237this.encoderFallback = encoderFallback ?? new InternalEncoderBestFitFallback(this); 246this.encoderFallback = new InternalEncoderBestFitFallback(this);